fbpx

Huisregels Fysio PFP

Bij Praktijk Fysiotherapie Pellinkhof zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Dit met als doel om op deze fysiotherapiepraktijk een prettige sfeer te creëren en te behouden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemene normen en waarden te gedragen.
 • Wanneer u uw jas of eigendommen in de wachtruimte of aan de kapstok achterlaat denkt u dan om uw waardevolle spullen.
 • Voor het opbergen van uw waardevolle spullen is er een kluis voor diefstal of verlies van eigendommen in de praktijk of op het buitenterrein.
 • Bij gebrek aan zitruimte is het vanzelfsprekend dat minder valide personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Voor gratis parkeren is er een bezoekerskaart aanwezig (vraag fysiotherapeut).
 • Als u tijdens het wachten gebruik maakt van het leesmateriaal, dient u dit na gebruik terug te leggen.
 • In de hele praktijk is een rookverbod van toepassing.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • U dient tijdens alle omstandigheden aanwijzingen van het personeel of bevoegde instantie op te volgen.
 • U wordt geacht op de hoogte te zijn van uw polisvoorwaarden die uw zorgverzekering stelt. Wanneer u niet in staat bent om uw afspraak binnen 24 uur af te zeggen zijn wij genoodzaakt om de behandeling in rekening te brengen.
 • Daarbij draagt u de financiële verantwoordelijkheid voor de behandelingen die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Heeft u eventuele vragen over uw polisvoorwaarden kunt u deze altijd stellen aan uw fysiotherapeut.
 • Bij verhindering door ziekte of vakantie door de fysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met u verplaatst of overgenomen door een vervangend fysiotherapeut.

Regels sportzaal:

 • Het gebruik van een handdoek tijdens de oefeningen in de sportzaal is verplicht. Deze dient u zelf mee te nemen.
 • Er wordt verwacht wanneer u transpiratie achterlaat op de vloer of op een apparaat dit op te ruimen met uw handdoek of keukenrol welke aanwezig is in de sportzaal.
 • De cliënt is verplicht sportschoenen te dragen welke niet buiten zijn gebruikt.
 • In de sportzaal is gepaste sportkleding bij het trainen verplicht. Een ontbloot bovenlichaam is ongepast.
 • Indien u uw kinderen meeneemt naar de sportzaal is dit geheel op eigen risico.
 • Praktijk Fysiotherapie Pellinkhof is niet verantwoordelijk voor valpartijen in douche of wc.
 • Er wordt van de cliënt verwacht het gebruikte oefenmateriaal na gebruik netjes op te bergen.

Privacy van persoonsgegevens:

 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement:

 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bejegening:

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Kunnen we je helpen?